Qui trình In ấn sản phẩm

In ấn

Các bản thiết kế sản phẩm cho khách hàng sẽ sinh động hơn nữa với công nghệ in dập nhiệt, cán mỏng hoặc phủ sáp.

 
Để bảo vệ môi trường, đa số in ấn của chúng tôi được thực hiện bằng việc sử dụng loại mực gốc nước.
 

HD PAPER PACKAGING